Políticas de xestión

A calidade, o respecto ao Medio Ambiente e á Seguridade e Saúde dos traballadores nas obras e servizos desenvolvidos pola empresa cuxa actividade é:

INSTALACIÓN, SUBMINISTRO E REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS NO SECTOR TERCIARIO, INDUSTRIAL E NAVAL.

INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN E ALARMA DE INCENDIOS

Forma parte importante das decisións da Dirección de AVANTE MONTAJES S.L. Polo tanto, existe unha Política de Sistema Integrado de Xestión baseada nas seguintes directrices:

– Satisfacer plenamente os nosos clientes realizando obras que cumpran estritamente os requisitos e necesidades de Calidade establecidos contractualmente.

– Demostrar aos nosos clientes actuais e potenciais a nosa capacidade para levar a cabo actuacións que cumpran sempre coa calidade esixida, froito dunha axeitada xestión ambiental e do compromiso de previr danos e deterioracións na saúde dos traballadores.

– Cumprir en todo momento as esixencias da lexislación vixente e normativa aplicable ou outros requisitos que sexan de aplicación á nosa organización.

– Promover a mellora continua das actividades, comportamentos e correcto desempeño no ámbito da súa relación coa calidade, o medio ambiente e a seguridade e saúde laboral, avaliando previamente as repercusións de calquera novidade sobre estas variables.

– Implicar a todo o persoal da empresa na responsabilidade da xestión da prevención de riscos laborais, da calidade e do medio ambiente, incluídos os contratistas e colaboradores no compromiso activo de mellorar as condicións de traballo dos seus traballadores.

– Planificar a prevención, buscando un conxunto coherente que integre técnica, organización do traballo, condicións laborais, relacións sociais e influencia dos factores ambientais.

– Potenciar a participación, información, formación e consulta de todos os operarios e adoptar todas aquelas medidas que se encuadren nas posibilidades da empresa para a prevención de accidentes que poidan ter repercusións para a saúde humana e o medio ambiente.

Para iso, AVANTE MONTAJES S.L. Conta co compromiso de todos e cada un dos membros da estrutura (operadores, mandos intermedios e directivos). Para tal fin, desenvolveu e implantou o Sistema Integrado de Xestión contido neste Manual de acordo cos requisitos das Normas UNE-EN-ISO-9001-2015, UNE-EN-ISO 14001-2015.

A Dirección asume a responsabilidade da xestión da empresa cara aos clientes, garantindo a adaptación das condicións do servizo e fomentando, mediante a mellora continua, a consecución de resultados que favorezan o bo progreso da empresa e sexan garantía de futuro.

A Dirección de AVANTE MONTAJES S.L. mediante un adecuado plan de motivación e formación, velará por que a súa política de Sistema Integrado de Xestión sexa comunicada, comprendida e aceptada por todo o persoal e, coa axuda de auditorías internas, comprobará que o Sistema Integrado de Xestión mantén a súa eficacia e adecuación.

Calquera persoa de AVANTE MONTAJES S.L. cuxas actividades poidan verse afectadas directa ou indirectamente polos requisitos contidos neste Manual, está obrigado a cumprilos estritamente.

Traballemos xuntos